30 GRU / Inne

Sydney-Hobart: druga polska załoga na mecie