tvp.pl informacje sport kultura rozrywka vod serwisy tvp.pl program telewizyjny

Regulamin konkursu

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu pod nazwą: Wygraj krążek z NHL.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.
4. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł.
5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 2 ust. 2;
2) Konkurs – interaktywny konkurs "Wygraj oryginalny krążek z NHL!"
3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4;
4) Regulamin – niniejszy regulamin;
5) Serwis – strony internetowe znajdujące się pod adresem www.sport.tvp.pl stanowiące część portalu internetowego tvp.pl;
6) Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ukończone 13 lat i zgodę na udział w Konkursie jej opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora;

§ 2
Miejsce i czas trwania Konkursu


1. Konkurs jest przeprowadzany w Serwisie internetowym organizatora.
2. Konkurs jest przeprowadzony w sobotę i niedzielę (17 i 18 lutego 2018)
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w poniedziałek, 19 lutego, w serwisie sport.tvp.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyn.

§ 3
Zasady przeprowadzenia Konkursu


1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez komentatorów podczas transmisji spotkania NHL w TVP Sport.
2. Za początek uczestnictwa w Konkursie uznaje się moment, w którym Uczestnik wyśle pocztą elektroniczną maila na adres konkursy@tvp.pl, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wraz z Odpowiedzią, o której mowa w ust. 2. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierała zwrot: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)”
3. Zatwierdzając zgłoszenie w sposób, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;
2) spełnia warunki określone Regulaminem;
3) wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie rejestracji konta w Portalu;
4) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.

§ 4
Zwycięzcy Konkursu i nagrody


1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na adres konkursy@tvp.pl. 
2. Nagrodą w konkursie jest oryginalny krążek używany na taflach NHL. 
3. Zwycięzca Konkursu o możliwości i formie odbioru nagrody ostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Zamiar odbioru nagród wymaga wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną w sposób określony w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Brak wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie 2, najdalej tydzień po zakończeniu konkursu jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do otrzymania nagród i wygaśnięciem tego prawa.
5. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Fundatora nagród.
6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5
Ochrona danych osobowych


1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Uczestników Konkursu niezbędne do wydania nagrody będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie.
2. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w Regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Każdy Uczestnik podając swe dane dla potrzeb doręczenia nagrody, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa powyżej, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.

§ 6
Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Wygraj oryginalny krążek z NHL!", przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji.
3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w §6 ust. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.
4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu email, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację, a tym samym uniemożliwiających odebranie nagrody. Próba wysłania wiadomości z informacją o odebraniu nagrody jest wykonywana tylko raz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej dostarczenie (blokowanie poczty, przepełniona skrzynka itp.).
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.