18 STY / Boks

Histeria żony, nos Gortata. Oto wybryk natury…