13 STY / Boks

Pilates u Joshuy, treningi z Ugonohem. Górski impuls Izu